Skip to content

Agencija za elektronske medije

Transparentnost vlasništva
15.03.2017.

Članom 129 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13 i 55/16), propisano je da je pružalac AVM usluge dužan da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o fizičkim i pravnim licima (ime/naziv, sjedište/prebivalište) koja su u toku te godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili udjela u tom pružaocu AVM usluge, sa podatkom o procentu tih akcija ili udjela. Takođe, pružalac AVM usluge je dužan da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o:

1) svom vlasničkom učešću u drugim pravnim licima koja su pružaoci AVM usluge;

2) učešću njegovih vlasnika većem od 10% u vlasništvu pravnih lica koja su pružaoci AVM usluga.

Ove podatke Agencija je dužna da objavi u "Službenom listu Crne Gore".

U skladu sa zakonskom obavezom da objavi navedene podatke direktor Agencije za elektronske medije je donio Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga za 2016. godinu, koji možete preuzeti ovdje.

 
Obavještenje o usmenoj raspravi
09.03.2017.

U Agenciji za elektronske medije održaće se usmena rasprava, po žalbi Р&Р "Permissions & Rights" Ltd. sa Kipra, koga zastupa Advokatsko ortačkog društvo "Anđelić-Dragović" iz Podgorice, na prvostepeno rješenje AEM br. 02-440 od 29.03.2016. godine, kojim je odbijen prigovor privrednog društva "Р&Р Permissions & Rights" Ltd. sa Kipra na rad privrednog društva "Total TV Montenegro" d.o.o. iz Podgorice.

Rasprava će se održati u ponedeljak, 20.03.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Agencije za elektronske medije (Bul. Svetog Petra Cetinjskog broj 9, Podgorica), I sprat - soba 15.

Na usmenu raspravu može doći svako ko smatra da se upravna stvar tiče njegovih pravnih interesa.

 
Aktuelno
17.02.2017.

Agencija za elektronsle medije je donijela Program razvoja medijske pismenosti u Crnoj Gori za period od sljedeće tri godine, čiji je krajnji cilj podizanje medijske pismenosti u Crnoj Gori na veći nivo. Veoma važan aspekt ovog procesa je obezbjeđivanja šire društvene podrške i učešća najrelevatnijih subjekata u njihovom sprovođenju.

Dokument možete preuzeti ovdje.

 
Izvještaj Sektora za monitoring
15.02.2017.

Agencija za elektronske medije objavila je Informaciju o zastupljenosti dječijih, kulturnih i obrazovnih sadržaja u elektronskim medijima u Crnoj Gori, na osnovu rezultata monitoringa emitovanih programa izvršenog u periodu od 10. do 16. decembra 2016. godine.

Informaciju možete preuzeti ovdje.

 
Podrška bolesnoj djeci
13.02.2017.
Agencija za elektronske medije je finansijski podržala akciju “Podrži, pobijedi” čiji je cilj prikupljanje novca za liječenje djece koja se bore sa karcinomom i moraju na liječenje u inostranstvo, a troškove, iz bilo kog razloga, ne pokriva Fond zdravstva Crne Gore.

Navedeno opredjeljenje dodatno je motivisano činjenicom da su aktivnosti pokrenute od strane šest televizijskih emitera, koji su se po prvi put okupili oko zajedničkog cilja, prevazilazeći svoje konkurencijske razlike.

Imajući u vidu karakter navedenog i činjenicu da Agencija za elektronske medije, od osnivanja, njeguje ulogu društveno odgovorne organizacije koja nastoji da pruži podršku kako kod većih humanitarnih akcija, tako i u pojedinačnim slučajevima, akciju “Podrži, pobijedi” podržali smo sa 5.000,00 €.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 
Obavještenje o usmenoj raspravi
08.02.2017.

U Agenciji za elektronske medije održaće se usmena rasprava, po prigovoru privednog društva „Mtel" d.o.o. od 15.12.2016. godine, zbog neovlašćenog iskorišćavanja autorskog djela od strane privrednog društva „Total TV Montenegro" d.o.o. iz Podgorice, pružaoca AVM usluge na zahtjev „Total TV", prilikom reemitovanja serije „Sumnjiva lica", dana 05.12.2016. godine u 22:00 sata, na programu „RTS SAT' i žalbi na Rješenje direktora Agencije za elektronske medije broj 02-03/2 od 17.01.2017. godine, koju je podnijelo privredno društvo „Total TV Montenegro" d.o.o. iz Podgorice, koje zastupa advokat Jelena Vujisić.

Rasprava će se održati u četvrtak, 16.02.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Agencije za elektronske medije (Bul. Svetog Petra Cetinjskog broj 9, Podgorica), I sprat - soba 15.

U skladu sa članom 146 ZUP-a, kompletni spisi vezani za navedeni predmet stavljaju se na uvid pozvanim licima.

Spisi se mogu razgledati svakog radnog dana u Agenciji za elektronske medije (kancelarija br. 15, od 11-13 h).

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 8 - 14 of 262
TV Web
Kontakt
DigiTV SEE Short
Prigovori

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu