Skip to content

Agencija za elektronske medije

Trening za zaposlene Agencije u okviru projekta Savjeta Evrope
17.02.2014.

U okviru projekta Savjeta Evrope “Unapređenje slobode izražavanja i informisanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi”, u Podgorici je, 13. februara, održan trening za zaposlene u Agenciji za elektronske medije Crne Gore.

Teme treninga bile su “Plasman proizvoda” i “Neprofitni emiteri”. Predavač za prvu temu bila je Johanna E. Fell, asistent predsjednika Regulatornog tijela za komercijalne emitere Bavarske (BLM), a za drugu Asja Rokša-Zubčević, rukovodilac sektora za audiovizuelne usluge i meč‘unarodnu saradnju u emitovanju Regulatorne agencije za komunikacije BiH, koja je govorila o neprofitnim emiterima.

Izučavanje sadržaja i karaktera standarda iz kojih proističe plasman proizvoda kao kategorija u okviru komercijalnih AVM usluga, kao i različitih modaliteta njihove primjene u praksi razvijenih zemalja, imali su za cilj pripremu za rad na podzakonskim aktima kojima će se ova problematika detaljnije regulisati u Crnoj Gori.

Problematika neprofitnih emitera nije do sada bila zastupljena u crnogorskoj pravnoj i regulatornoj praksi, pa je trening iskorišćen za sticanje neophodnih uvida kako bi se normativni okvir i praksa doveli u što viši nivo usklađenosti sa specifičnostima, mogućnostima i potrebama našeg društva.

Ovakvi oblici saradnje AEM sa Savjetom Evrope, kao izraz dugoročnog opredjeljenja oba partnera, nastaviće se i u narednim mjesecima. Tako će u trećoj dekadi marta biti organizovan trening na temu govora mržnje, diskriminacije i uvredljivog govora u elektronskim medijima.

Fotografije sa skupa možete pogledati ovdje.

 
Savjet Agencije za elektronske medije odbio žalbu NVO MANS
07.02.2014.

Na sjednici održanoj 7. februara 2014. godine, Savjet Agencije za elektronske medije je donio Rješenje kojim se odbija se kao neosnovana žalba NVO MANS iz Podgorice, podnesena protiv Rješenja Agencije za elektronske medije br. 02-51/1 od 20.01.2014. godine. Prvostepenim rješenjem je odbijen prigovor NVO MANS, podnesen 19.12.2014. godine zbog kršenja programskih standarda od strane privrednog društva „Lutrija Crne Gore“ a.d., emitera „777 TV Lutrija Crne Gore“, kao i zahtjev za oduzimanje Odobrenja za emitovanje broj O-TV-K-08 izdatog ovom privrednom društvu.

Rješenje Savjeta Agencije možete preuzet ovdje.

 
Rješenje o izricanju upozorenja Televiziji Pink M
03.02.2014.

Agencija za elektronske medije izrekla je kaznenu mjeru upozorenja emiteru Televizija Pink M zbog kršenja Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima.

Rješenje o izricanju kaznene mjere možete preuzeti ovdje.

 
Izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije
17.01.2014.

Danas je Agencija za elektronske medije objavila Izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika na kraju četvrtog kvartala 2013. godine.

Tekst izvještaja i saopštenje Agencije tim povodom možete preuzeti ovdje.

 
Reagovanje Agencije na saopštenje NVO MANS
20.12.2013.

Povodom saopštenja NVO MANS od 20. decembra 2013. godine, Agencija za elektronske medije ostaje pri stavu da je netačna ocjena MANS-a koja se odnosi na navodne nezakonitosti u toku postupka izdavanja dozvole za emitovanje TV 777.

U cilju potpunije informisanosti javnosti, ukazujemo na sljedeće:

-  Agencija za elektronske medije usvojila je zahtjev NVO "Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS", br. 13/52862 od 26.04.2013. godine (zaveden kod Agencije pod brojem 02-506 od 26.04.2013.), za pristup informaciji - dokumentima koji se nalaze u posjedu Agencije za elektronske medije, a odnose se na dokumenta i dokaze koje je „Lutrija Crne Gore“ a.d. podnijela za izdavanje dozvole za rad televizije „777“.

-  Rješenje koje je tim povodom doneseno (koje se može preuzeti ovdje), sadrži listu dokumenata čije kopije su  dostavljene MANS-u. Samo jedan od tih dokumenata je obrazac zahtjeva koji je emiter inicijalno podnio Agenciji (a MANS objavio u svom saopštenju od 18. decembra 2013. godine). Pored njega, MANS-u su dostavljene kopije još devet dokumenata iz prateće dokumentacije koja je dostavljena nakon poziva za dopunu zahtjeva, i to:

-    potvrda Privrednog suda u Podgorici o registraciji a.d. „Lutrija Crne Gore“;

-    Obavještenje Privrednog suda u Podgorici o nastavku registracije a.d. „Lutrija Crne Gore“ a.d.;

-    potvrda Privrednog suda u Podgorici da se protiv privrednog društva „Lutrija Crne Gore“ a.d. ne vodi stečajni niti likvidacioni postupak kao i potvrda da ovo privredno društvo nije osuđivano za privredni prestup;

-    uvjerenje Osnovnog suda u Podgorici da se osnivač Grbović Sava ne nalazi u evidenciji za krivična djela i da se protiv ovog lica ne vodi krivični postupak;

-    potvrda Privrednog suda u Podgorici da osnivač Sava Grbović kod tog suda nije osuđivan za privredni prestup;

-    izvod stanja u registru i depozitaru CDA o posjedovanju hartija od vrijednosti na računima vlasnika;

-    okvirna programsku šema;

-    kopija Statuta privrednog društva „Lutrija Crne Gore“ a.d.;

-    kopija potvrde o uplati naknade za razmatranje zahtjeva u iznosu od 500 €.

Rješenje sadrži i dva dokumenta za koje nije dozvoljen pristup kopiranjem već samo uvidom, bez prepisivanja i skeniranja, u prostorijama Agencije za elektronske medije. Radi se o Projektu studijske tehnike i Projektu sistema za dotur signala od lokacije studija emitera do distribucionih sistema koji se koriste za emitovanje.

Povodom ovog Rješenja MANS je podnio žalbu broj 13/52862 od 28.05.2013. godine koja je zavedena kod Agencije pod brojem 02-575 od 28.05.2013. godine. žalbom je, zbog navodne povrede postupka, MANS tražio da Agencija za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama poništi pomenuto Rješenje Agencije za elektronske medije i naloži pristup informacijama na način kako je traženo u zahtjevu (tj. dostavljanjem kopije).

Rješenjem broj 2299/13 od 11.07.2013. godine (koje možete preuzeti ovdje), Agencija za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama je MANS-ovu žalbu odbila kao neosnovanu i potvrdila prvostepeno rješenje Agencije za elektronske medije.

Ni nakon toga MANS nije iskoristio svoje pravo i ostvario uvid, u prostorijama Agencije, u dokumenta čije kopije mu nijesu dostavljene zbog obezbječ‘enja ostvarivanja prava garantovanih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Što se tiče prigovora na rad emitera TV 777 i zahtjeva NVO MANS kojim se traži oduzimanje njegovog odobrenja za emitovanje, Agencija je po tom osnovu već pokrenula postupak o čijem ishodu će biti informisan kako NVO MANS tako i javnost.

Zaključno, Agencija za elektronske medije ističe da ni u slučaju izdavanja dozvole za TV 777 kao ni u slučaju izdavanja ostalih dozvola i odobrenja, nije učinjena ili propuštena bilo koja mjera koja bi dovela u pitanje objektivno i profesionalno utvrč‘ivanje svih relevantnih činjenica i omogućivanje početka rada emitera u skladu sa Zakonom.

Podsjećamo da je Zakonom o upravnom postupku (član 57) propisano da ako podnosilac zahtjeva otkloni nedostatke u datom roku, smatraće se da je podnesak bio od početka uredan. Lutrija Crne Gore je na poziv AEM za dopunu podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvole dostavila sve relevantne informacije od značaja za donošenje odluke Savjeta Agencije o dodjeli prava, odnosno odluke direktora Agencije o izdavanju dozvole.

 
Reagovanje Agencije za elektronske medije
18.12.2013.

Povodom saopštenja NVO MANS, od 18. decembra 2013. godine, da Privredno društvo “Lutrija Crne Gore“ a.d. iz Podgorice nezakonito emituje svoj program, te da je odobrenje Agencije za elektronske medije izdato suprotno zakonu i propisima, Agencija za elektronske medije ukazuje da se radi o netačnim tvrdnjama i ocjenama.
U cilju potpunije informisanosti javnosti, ukazujemo na sljedeće:

•    Privredno društvo “Lutrija Crne Gore“ a.d. iz Podgorice podnijelo je Agenciji za radio-difuziju zahtjev za izdavanje dozvole za emitovanje posredstvom distribucionih sistema (akt br. 7068 od 12.09.2008.god., zaveden kod Agencije pod brojem 02-3143 od 12.09.2008.g.).

•    S obzirom da podneseni zahtjev nije bio potpun, Agencija je saglasno članu 14. Pravilnika o postupku izdavanja dozvola za prenos i emitovanje radio-difuznih signala (“Sl. list Crne Gore”, br. 16/07), podnosioca zahtjeva pozvala da isti dopuni i podsjetila da u slučaju da to ne izvrši u ostavljenom roku, zahtjev će biti odbačen rješenjem. Akt Agencije upućen Lutriji Crne Gore se može preuzeti ovdje.

•    Kada je podnosilac zahtjeva izvršio tražene dopune, stručne službe Agencije su, pregledom dokumentacije iz zahtjeva za izdavanje dozvole za emitovanje posredstvom distribucionih sistema kao i prateće tehničke dokumentacije Privrednog društva “Lutrija Crne Gore“ a.d., utvrdile da su isti potpuni i saglasni sa standardima propisanim Pravilnikom o postupku izdavanja dozvola za prenos i emitovanje radio-difuznih signala i drugim aktima Agencije.

•    Tak nakon toga, Savjet Agencije za radio-difuziju je odlukom broj 01-3430/1 od 29.10.2008. godine dodijelio pravo pravo na prenos i emitovanje radio-difuznih signala posredstvom distribucionih sistema privrednom društvu “Lutrija Crne Gore“ a.d.

•    Na osnovu te Odluke, a saglasno Zakona o radio-difuziji ("Sl.list RCG", br. 51/02, 62/02 i 56/04) direktor Agencije za elektronske medije je ovom privrednom društvu izdao Dozvolu za prenos i emitovanje radio-difuznih signala br. TV-13-D od 01.12.2008. godine.

•    Zakonom o elektronskim medijima, koji je stupio na snagu sredinom 2010. godine, propisano je da će "komercijalnim radio-difuznim servisima koji rade na osnovu dozvola za prenos i emitovanje radio-difuznih signala, izdatih saglasno Zakonu o radio-difuziji i odobrenja o odobrenjima za korišćenje radio-difuznih frekvencija, izdatih saglasno Zakonu o elektronskim komunikacijama’’ Agencija izdati odobrenja za emitovanje, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (član 148). Saglasno tome, Agencija za elektronske medije je ovom privrednom društvu izdala Odobrenje za emitovanje broj O-TV-K-08 od 21.07.2011. godine.

•    Što se tiče programske šeme, ona je nakon izdavanja dozvole mijenjana uz dostavljanje podataka o tome, što je opet saglasno zakonu. Tako je dana 30.05.2011. godine ovo privredno društvo dostavilo ažurirane podatke na osnovu kojih je može steći uvid u inoviranu programsku strukturu koja uključuje, pored zabavnog (65%) i ostale vidove programa i to: informativni program (3%), sportski program (20%), dječji porgram (3%), kulturno-umjetnički (3%) i dokumentarno-obrazovni (5%). Odgovarajući akt možete preuzeti ovdje.

Agencija za elektronske medije je neprijatno iznenađena činjenicom da NVO MANS, selektivnom prezentacijom dokumentacije, koja joj je dostavljena saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, pokušava stvoriti utisak da je Agencija za elektronske medije kršila zakon.

 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 232 - 238 of 363
Kontakt
Birajmo
Medijska pismenost
Prigovori

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu