Skip to content

Agencija za elektronske medije

O Agenciji

Agencija za elektronske medije (u daljem tekstu: Agencija) je nezavisni regulatorni organ za oblast AVM usluga koji vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i djeluje u interesu javnosti.

Kao samostalni pravni subjekt ona je funkcionalno nezavisna od bilo kog državnog organa i od svih pravnih i fizičkih lica koja se bave djelatnošću proizvodnje i emitovanja radijskih i televizijskih programa ili pružanja drugih AVM usluga.

Osnivač Agencije je država, a  prava osnivača u ime države vrši Savjet Agencije, u skladu sa zakonom.

Agencija u okviru svojih nadležnosti:

1.     predlaže program razvoja sektora AVM usluga;

2.     u saradnji sa regulatornim organom za elektronske komunikacije priprema stručne osnove za izradu plana namjene radio-frekvencijskih opsega, u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju;

3.     daje saglasnost na predlog plana raspodjele radio frekvencija, u dijelu koji se odnosi na zemaljsku radio-difuziju;

4.     daje mišljenje regulatornom organu za elektronske komunikacije o potrebi određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom, ako se na osnovu analize utvrdi da određeno relevantno tržište usluga elektronskih komunikacija, koje predstavljaju uslov za pružanje i /ili pristup AVM uslugama, nije dovoljno konkurentno;

5.     izdaje odobrenja za pružanje AVM usluga (odobrenja za emitovanje i odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev);

6.     utvrđuje visinu naknada za izdavanje i korišćenje odobrenja za pružanje AVM usluga;

7.     vodi registre pružalaca AVM usluga i elektronskih publikacija;

8.     odlučuje o prigovorima fizičkih i pravnih lica u vezi sa radom pružalaca AVM usluga;

9.     vrši nadzor nad primjenom Zakona o elektronskim medijima;

10.  donosi i sprovodi podzakonske akte za sprovođenje Zakona o elektronskim medijima;

11.  obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

 

Organi Agencije su:

1)    Savjet Agencije i

2)    direktor Agencije.

 
Medijska pismenost
Birajmo
Kontakt
Nasilje2

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu